Alles van Nederland
Bekijk de agenda
< december 2023 >
wk
ma
di
wo
do
vr
za
zo
48
 
 
 
 
1
2
3
49
4
5
6
7
8
9
10
50
11
12
13
14
15
16
17
51
18
19
20
21
22
23
24
52
25
26
27
28
29
30
31

Vrijdag ludieke actie op stapel van het buurtcomite HSG

Vrijdag ludieke actie op stapel van het buurtcomite HSG
Harderwijk Geplaatst 15 december 2015

Voor volgende week vrijdag is het comité aan het voorbereiden een ludieke actie te verzorgen bij het stadhuis in Harderwijk. Dit om het hier volgende ingediend bezwaarschrift breder gedragen te krijgen.


Harderwijk, 11 december 2015.

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Onderwerp: zienswijze ontwerpbesluit aanpassing maximumsnelheid.


Geachte directie,

In de Staatscourant van 9 november 2015 lazen wij de kennisgeving ontwerpverkeersbesluit verhoging van de maximumsnelheid op delen van de autosnelwegen in beheer van het Rijk, Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Wij maken ons al jaren zorgen om de leefbaarheid en veiligheid van Harderwijk, waarbij de A28 een centrale en cruciale rol speelt.

Vanuit buurtcomité HSG (= Houd Stadsweiden Groen, tevens van burgerinitiatief Harderwijk Stilt Geluidsoverlast) laten wij weten bezwaar te maken tegen het bovenvermelde ontwerpbesluit. Temeer omdat wij namens diverse wijkbewoners, die in het reeds bestaande woongebied in Harderwijk reeds vele jaren gedupeerd zijn door de gezondheidseffecten van de A28 , onze gezamenlijke belangen vertegenwoordigen. De reparatie van de Wet Geluidhinder en bijstelling van geluidsplafonds heeft de bestaande bouw het nakijken gegeven.

Reeds jaren zijn wij met de gemeente in gesprek en door de onmacht die wij als burgers voelen, ontaard dit gezien de enorme belangen die met leefbaarheid, gezondheid en veiligheid gepaard gaan, met regelmaat in "gevecht". De gemeente geeft aan formeel alles te doen, echter in onze ogen zijn regels er niet alleen om achter te verschuilen,vanuit het belang de BV Nederland en Harderwijk financieel gezond te houden. In basis zijn ze bedoeld om burgers te beschermen.
De realisatie van de wijk Drielanden maakt dat er inmiddels door een mooie natuurlijke stad een snelweg raast. Dit heeft in de bestaande wijken verdergaande forse geluids- en gezondheidsimpact veroorzaakt door het intensiverende gebruik van deze snelweg. Weerkaatsend geluid van aan Drielandenzijde geplaatste schermen komt onze wijk daarmee in beleving verdubbeld binnen.
Wij vragen ons dan ook ernstig af of de natuurwaarden die beschermd zijn, vanuit bijvoorbeeld de Ecologische Hoofd Structuur en Natura 2000, hierdoor niet verkwanseld worden. De natuurwaarden, die juist hier in Harderwijk en omgeving een impuls dienen te krijgen volgens Ministeriele plannen, lijkten het af te leggen tegen economische belangen. Precies daar waar ons buurtcomité voor in het leven is geroepen: een stem geven aan kwetsbare natuur die voor zichzelf niet kan spreken! Wij inwoners van Harderwijk koesteren deze waarden en willen dat het Rijk daarvoor verantwoordelijke afwegingen maakt. Natuur die irreversibel aangetast wordt, door uitstoot van uitlaatgassen, en dier- en vogelsoorten die door intensivering van verkeersimpact verstoord raken en naar andere plekken wegtrekken, komt nooit meer terug. Dit heeft onomkeerbare gevolgen en daar willen wij als burgers voor waken, zodra de overheid dit niet doet moeten wij maar spreken in het algemeen belang.
Blij waren wij te constateren dat het RIVM heeft onderzocht of de gehanteerde rekenmodellen de realiteit voldoende benaderen. De eerste resultaten waren bijzonder verontrustend, omdat ze uitwezen dat de impact van snelwegen vele malen groter bleek dan de modellen uitwezen. Dat gaf ons het vertrouwen en de bevestiging dat hetgeen wij al jaren ervaren, en bij de gemeente benadrukken, klopt. De rekenmodellen gaan uit van jaargemiddelden, invoering van lokale gegevens en diverse aannames, terwijl echt meten dus blijkt iets anders uit te wijzen.

Vanuit onze wijk Stadweiden, maar ook in andere wijken speelt dit. Diverse malen hebben bewoners uit verschillende wijken aangegeven dat de invoergegevens moeten kloppen om een representatief beeld uit de modellen te krijgen. Specifiek is het probleem in de wijk Stadweiden dat de wateroverdracht van geluid over het Randmeer Wolderwijd niet goed in modellen is te vangen. Dit is tot op heden nooit goed berekend met modellen. Ondanks het aanbod van bewoners om een meetopstelling geplaatst te krijgen op hun percelen, heeft de gemeente aan het verzoek om feitelijk te meten geen gehoor gegeven. De betekenis daarvan voor de leefbaarheid en de impact die geluidhinder heeft op gezondheid wordt daarmee in onze ogen gebagatelliseerd en eenzijdig op ons afgewenteld.

Wij vinden het bijzonder teleurstellend dat met het wetenschappelijk onderzoek van RIVM, dat heeft aangetoond dat modellen uiterst twijfelachtige resultaten laten zien, nu toch dit voornemen tot een ontwerpbesluit voor snelheidsverhoging op de A28 bij Harderwijk op tafel ligt. Op zijn minst dient de Harderwijker situatie eerst objectief, en dus met representatieve metingen onderbouwd, onderzocht te worden.

Daarnaast spelen er actuele ontwikkelingen rondom luchthaven Lelystad. Dat geeft nu al aanleiding om te heroverwegen of Harderwijk geen intercitystatus dient te krijgen. Betekent dit dan ook niet dat het aannemelijk is dat de verkeerssituatie binnen afzienbare tijd zal veranderen? Wij menen dat in het licht van deze ontwikkeling de veiligheid bij Harderwijk, door daarmee samenhangend meer verkeersbewegingen, nadrukkelijk betrokken dient te worden bij dit besluit.

Kortom ons standpunt is steeds geweest dat de modellen de Harderwijker situatie niet afdoende representeren. Dit gezien aannames en uitgangspunten en in het bijzonder gezien de wateroverdracht, die een factor van formaat is. Diverse wetenschappelijke onderzoeken, bijvoorbeeld uit het Rijnmondgebied, hebben aangetoond dat water geluid ongedempt doorgeeft. En in de modelberekeningen bij Harderwijk is dit nog nooit goed in beeld gebracht, wat dus tot verkeerde conclusies aanleiding geeft.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende feitelijk onderbouwd te hebben dat dit voornemen tot een snelheidsverhoging bij Harderwijk van de teken- en besluittafel moet.

Hoogachtend,

Marjan van der Harst
Namens buurtcomité Houd Stadsweiden Groen

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug

Lantaarnpaal Reclame Calumma Ermelo
Allesvan.nl Ermelo Harderwijk Putten